APARTAMENTY BLUE SKY

Regulamin

Regulamin wynajmu apartamentów

Regulamin wynajmu apartamentów, zwany w dalszej części "Regulaminem", zawiera procedury i zasady, według których dokonuje się rezerwacji i wynajmu apartamentów według ich definicji zawartej w Regulaminie poniżej oraz określa warunki korzystania z nich.
Dokonanie rezerwacji według zasad określonych w Regulaminie jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonanie rezerwacji.
Klient – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Apartamentu będącego w dyspozycji Wynajmującego na pobyt czasowy.
Apartament – lokal niemieszkalny znajdujący się w budynku położonym w Karpaczu przy ulicy Ogrodniczej 7/22 lub 7/42, szczegółowo opisany na stronie internetowej
www.apartamentybluesky.pl , który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych i turystycznych.
Wynajmujący - osoba fizyczna będąca w właścicielem Apartamentów.
Umowa - dokument sporządzany między Klientem a Wynajmującym.

§ 1. Rezerwacja.
1.Rezerwacji Apartamentu dokonuje się on-line na stronie www.apartamentybluesky.pl , e-mailowo lub telefonicznie.
2.Po zapoznaniu się z ofertą i wyborze terminu, Klient wypełnia formularz rezerwacyjny.
3.Złożenie rezerwacji poprzez formularz należy traktować jako informację, że apartament jest wolny (w interesującym Klienta terminie), w dniu przyjęcia zgłoszenia i wstępnie do czasu opłacenia zaliczki w wysokości 30% będzie zarezerwowany.
4.Potwierdzenie rezerwacji wymaga wpłaty zaliczki w ciągu 48 godzin od momentu złożenia rezerwacji na konto bankowe w Mbank: 65 1140 2004 0000 3302 4568 4526
5.Rezerwacja uzyska status „potwierdzonej” w momencie jej wpływu na podane konto bankowe. Klient otrzyma e-mail potwierdzający rezerwację, który należy przedstawić w dniu przyjazdu do Apartamentu, jako dowód wpłaty zaliczki oraz rozliczenie pozostałej kwoty.
6.Brak wpływu zaliczki na wskazane konto bankowe w ciągu 48 godzin, skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji i Apartament może być rezerwowany przez innego Klienta.
7.Klient jest zobowiązany dopłacić pozostałe 70% wartości rezerwacji najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu.
8.Jeżeli rezerwacja następuje w terminie krótszym niż 7 dni od daty przyjazdu należy wpłacić na konto bankowe 100% wartości rezerwacji.
9.Po wpłacie zaliczki Klient otrzymuje e-mail potwierdzający rezerwację, który należy przedstawić w dniu przyjazdu do Apartamentu celem pełnego rozliczenia.
10.W przypadku rezygnacji wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

§ 2. Wynagrodzenie i warunki płatności.
1.Cena za wynajem Apartamentu zawarta na stronie internetowej www.apartamentybluesky.pl oraz w formularzu rezerwacyjnym zawiera podatek od towarów i usług VAT i jest wyrażona w złotych polskich.
2.Cena nie obejmuje opłaty klimatycznej miejscowej w kwocie 2,17 PLN od osoby, za każdy dzień pobytu oraz opłaty za przygotowanie apartamentu w wysokości 100 PLN Opłaty te zostaną pobrane w pierwszym dniu pobytu.

§ 3. Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta.
1.Po dokonaniu wpłaty zaliczki opłaty rezerwacyjnej, jej zwrot nie przysługuje. Możliwa jest natomiast zmiana terminu rezerwacji.
2.Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowym terminie rezerwacji Apartament jest wolny.
3.Gdy nowy termin wybrany przez Klienta przypada w sezonie, w którym obowiązują ceny wyższe, wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
4.Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy zmiany terminu rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych będzie to niemożliwe. W przypadku odstąpienia od rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach rezerwacji Klientowi nie przysługuje zwrot zaliczki.
5.Niewykorzystanie rezerwacji, oraz późniejszy przyjazd bądź wcześniejszy wyjazd Klienta z Apartamentu z przyczyn leżących po stronie Klienta, nie uprawnia go do żądania zwrotu zaliczki bądź opłaty za niewykorzystany pobyt.
6.Możliwość przeprowadzenia anulowania rezerwacji bez ponoszenia przez Klienta obciążeń, istnieje jedynie w sytuacji, gdy Klient wskaże inną osobę, która dokona rezerwacji na ten sam Apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku, Klient otrzyma zwrot wpłaconej zaliczki rezerwacyjnej

§ 4. Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Wynajmującego.
1.Zmiana terminu potwierdzonej rezerwacji przez Wynajmującego możliwa jest w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane. Wynajmujący wówczas zaproponuje Klientowi inny termin pobytu lub anuluje rezerwację zwracając mu wpłaconą zaliczkę.
2.Wynajmujący zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach, a także w wypadku awarii lub innych zdarzeń losowych, których skutków nie można zlikwidować zwyczajnymi środkami udostępnienie apartamentu zamiennego za zgoda Klienta. W przypadku braku zgody Klienta na substytucyjny Apartament rezerwacja ulega anulowaniu, a Wynajmujący ma obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconej zaliczki.

§5. Kaucja na czas pobytu w Apartamencie.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji w wysokości 500 PLN, w celu pokrycia ewentualnych szkód, powstałych z winy Klienta oraz należnej ceny za pobyt osoby niezgłoszonej. Kaucja zostaje pobrana pierwszego dnia przy rejestracji Klienta i zwrócona mu ostatniego dnia po odebraniu Apartamentu bez uwag.

§ 6. Pobyt Klienta w Apartamencie.
1.Pobyt w Apartamencie rozpoczyna się o godzinie 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu i trwa do godziny 11.00 ostatniego dnia rezerwacji.
2.Wniosek o przedłużenie pobytu poza okres obejmujący wcześniejszą rezerwację Klient powinien zgłosić Wynajmującemu co najmniej dobę przed datą ostatniego dnia pobytu.
3.Wynajmujący uwzględni wniosek o przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
4.Odbiór kluczy do Apartamentu przez Klienta następuje po wcześniejszym dokonaniu wszystkich opłat związanych z rezerwacją, wpłaceniu miejscowej opłaty klimatycznej oraz po dokonaniu rejestracji (zameldowania) wszystkich osób.
5.Klient bez pisemnej zgody Wynajmującego nie może przekazywać Apartamentu do korzystania osobom trzecim.
6.Wynajmujący nie wyraża zgody na organizację przez Klienta przyjęć, imprez czy spotkań większej ilości osób niż zadeklarowanej przy rezerwacji Apartamentu. Za złamanie tego zakazu Klient zobowiązany będzie zapłacić Wynajmującemu karę umowną w wysokości 2.000 zł (dwa tysięce złotych) za każde takie naruszenie Regulaminu.
7.Zabrania się nocowania większej ilości gości niż zadeklarowano w Umowie.
8.Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o szkodach wyrządzonych przez niego podczas pobytu i do pokrycia wartości tych szkód.
9.Każdorazowo opuszczając Apartament w czasie pobytu, Klient jest zobowiązany do jego zabezpieczenia poprzez zamknięcie drzwi wejściowych oraz okien, a także poprzez wyłączenie płyty grzewczej, piekarnika i innych pracujących urządzeń elektrycznych .
10.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie Klienta pozostawione w Apartamencie.
11.Klient zobowiązany jest do poszanowania mienia, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, oraz ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego i do korzystania z Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem.
12.Za zgubienie klucza Klient ponosi opłatę w wysokości 300 zł (trzysta złotych).
13.Klient zobowiązuje się do nie zabierania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia.
14.Odbiór kluczy przez Wynajmującego od Klienta ma zawsze miejsce w Apartamencie w ostatnim dniu jego pobytu.
15.W przypadku naruszenia zasad pobytu przez Klienta, bądź niestosowania się do regulaminu, Wynajmujący jest uprawniony do potrącenia z kaucji kosztów doprowadzenia Apartamentu do stanu poprzedniego bądź należytego, jak i innych odszkodowań (np. zagubienia kluczy) czy pobytu osoby niezgłoszonej. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę.
16.W przypadku rażącego naruszenia przez Klienta zasad Regulaminu Wynajmujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia Apartamentu. Wszelkie opłaty w tej sytuacji nie podlegają zwrotowi.
17.W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za złamanie zakazu obowiązuje kara w wysokości 500zł plus ewentualne koszty wymiany elementów wyposażenia i wykończenia Apartamentu przesiąkniętych dymem. Zakaz dotyczy także części wspólnych budynku.
18.Bez zgody Wynajmującego niedozwolone jest wprowadzanie psów i innych zwierząt do Apartamentu.
19.Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00.
20.Do każdego apartamentu jest przynależne miejsce w garażu podziemnym. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy oraz mienie w nich pozostawione.
21.Wynajmujący może odmówić przyjęcia rezerwacji od Klienta lub gościa Klienta, jeśli osoby te podczas poprzedniego pobytu naruszyły Regulamin wyrządzając szkodę na osobach lub w mieniu.
22.Wynajmujący może odmówić zameldowania Gości będących pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających – które zachowują się w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

§ 7. Postanowienia końcowe.
1.Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta, w tym za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu i wyjazdu.
2.W trakcie dokonywania rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Wynajmującego. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia procesu rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, tj. ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Poznaj nasze oferty

OFERTY SPECJALNE